لغات مشابه
acrimoniously : به تندى ،بتلخى

acrimoniousness : تلخى ،تندى ،درشتى ،بد خلقى ،سخن زننده ،زخم زبان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: