لغات مشابه
acrimony : تندى ،شدت ،رنجش

acritical : (طب )غير بحرانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: