لغات مشابه
acrochordon : زگيل دار،داراى زگيل اويزان ،(طب )زگيل پهن کوچک

acrocinesia : روانشناسى : پرحرکتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: