لغات مشابه
acromegalia : روانشناسى : درشتى اندامهاى انتهايى

acrometer : )=oleometer(دستگاه سنجش وزن مخصوص روغن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: