لغات مشابه
acromion : (تش ).زائده ء اخرمى استخوان کتف ،قله الکتف

acromphalus : (طب )برجستگى و زائده ء غير طبيعى ناف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: