لغات مشابه
acron : (ج.ش ).قسمت قدامى حيوانات بنددار(مثل حشرات)

acronarcotic : (طب )سوزاننده و خواب اور،محرق و منوم

acronical : (نج ).ظاهر شونده در غروب ،افولى ،شامگاهى

acronym : سر نام

acroparesthesia : روانشناسى : نابهنجارى بساوشى در اندامهاى انتهايى

acrophony : صداى حرف اول کلماتى که معرف خود ان کلمه باشد مانند صداى a در الف)aleph(

acropodium : (ج.ش ).سطح فوقانى پاى پرندگان ،پايه ء مجسمه

acropolis : قلعه(در شهرهاى قديمى يونان)،نام دژ معرف اتن(در يونان)

acroscopic : (گ.ش ).متوجه به بالا،صعودى

acrositism : ضعف يافقدان نبض

acrosome : زبر تن ،(ج.ش ).برجستگى قدامى سلول جنسى نر

acrospire : (گ.ش ).گياهک دانه ،نخستين جوانه ء دانه ،جوانه زدن

acrospore : (گ.ش ).هاگ انتهايى

across : رو به رو , ازعرض , روبروي , روب رو

across from : روبه روي

across the board : شامل تمام طبقات ،يکسره ،سرجمع

acrostic : توشيحي , جابجا شونده

acrostical : توشيحى ،موشح

acroter : انتهاى پايه ء مجسمه ،کنگره هاى زينتى عمارات

acroterium : يکى از زواياى رئوس مثلثى شکل سردر عمارت

acrotic : (طب )سطحى ،رويى ،بيرونى ،خارجى

acrotism : (طب )فقدان ضربان يا تپش

acryl resin : شيمى : رزين اکريلى

acrylalsehyde : شيمى : اکريل الدهيد

acrylic : علوم هوايى : پلاستيک ترموست شفاف از جنس استرهاى پليمريزه اسيدهاى اکريليک

acrylic acid : (ش ).اسيداکريليک

acrylic aldehyde : شيمى : اکريليک الدهيد

acrylic lacquer : علوم هوايى : لاکهاى اکريليک که داراى حلالهاى بسيار فرار بوده و براى پرداخت سطح هواپيما بکارميرود

acryloid : شيمى : اکريل مانند

acrylonitrile copolymer : شيمى : همبسپار اکريلونيتريل

act : پرده , يفا کردن , اقدام کردن , اقدام به عمل آوردن , روح دادن

act and forearance : بازرگانى : فعل و ترک

act as counsel : قانون ـ فقه : وکالت کردن

act as mediator : واسطه شدن

act as surety : قانون ـ فقه : کفالت يا ضمانت کردن

act based on pejudgement : قانون ـ فقه : قصاص قبل از جنايت

act carelessly : سهل انگاري کردن

act cautiously : مدارا کردن

act conservatively : محافظه کاري کردن

act coyly : ناز کردن , غر دادن

act crazy : خل بازي در آوردن , خل گري کردن

act deceitfully : نادرستي کردن

act dishonestly : نادرستي کردن

act foolishly : احمقانه رفتار کردن

act gently : مليمت کردن

act harshly : درشتي کردن , خشونت کردن

act ii Šscene iv : پرده دوم مجلس چهارم

act imprudently : دست از پا خطا کردن

act in a dastardly way : ناجوانمردي کردن

act inexpertly : ناشيگري کردن

act lewdly : هرزه گي کردن

act miserly : خست ورزيدن

act of grace : امتياز

act of parliament : قانون ـ فقه : قانون موضوعه

act out : تقليد کردن

act psychology : روانشناسى : روانشناسى عمل نگر

act stupidly : حماقت کردن , خريت کردن

act up : خودسرى کردن

actaeon : (افسانه شناسى )اکتئون نام شکارگرى که بدن لخت ديانا الهه ء شکار و جنگل را ديد وبشکل گوزن درامد

actate silk : شيمى : ابريشم استاتى

acteous : شيرى ،شيربر،شيرمانند

actescence : نمود شير،نمايش شير،خاصيت شيرى ،ترشح شير

actescent : شيرى ،شيرمانند،شيردهنده ،ترشح کننده شير

actic : شيرى ،وابسته به شير،اسيدشير،ترشى شير

actification : تبديل به سرکه ،سرکه ريزى

actimorph : (ز.ش ).تابديس

actinautographic : داراى حساسيت در مقابل نور

actine : (ج.ش ).قسمت خارجى(ستاره اى شکل )اسفنجيان

acting : يفي نميش , بازيگري , کفالت کننده

acting company : بازرگانى : شرکت عامل

acting crazy : خل بازي , خل گري

acting manager : کفيل

acting minister : قانون ـ فقه : کفيل وزارتخانه

acting minister of war : قانون ـ فقه : کفيل وزير جنگ

acting on behalf of : قانون ـ فقه : به نمايندگى

acting out : روانشناسى : برون ريزى

acting sublieutenant (rn) : علوم دريايى : ناوبان دوم موقت

actinia : کيسه تن دريايى ،شقايق بحرى

actinic : داراى خواص پرتوافکنى ،مربوط به تاثير شيميايى

actinic rays : روانشناسى : اشعه فعال

actinic(al) : داراى خواص شيميايى ،مربوط به تابش شيميايى

actinide series : شيمى : خانواده اکتينيدها

actiniferous : (ش ).داراى اکتينيوم يا ماده ء راديواکتيو

actiniform : پرتو مانند،پرتوى

actinism : خاصيت نيروى تشعشعى مخصوصا در نواحى مرئى و غيرمرئى ماوراء بنفش که خاصيت شيميايى پيدا ميکند

actinium : شيمى : اکتينيم

actino : پيشوندى بمعنى( داراى پرتو )و( داراى شعاع)

actinochemistry : مبحث دانش شيمى راجع به نيروى خورشيد

actinoelectric : اجسامى که داراى خاصيت توليد الکتريسيته در اثر تابش طول موجى متناسب با نور باشند

actinogram : ثبت تغييرات نيروى اشعه ء خورشيد

actinograph : دستگاهى که تغييرات نيروى اشعه ء خورشيد را ثبت ميکند

actinoid : (ج.ش ).شعاعى ،داراى شعاع ،مانند شعاع

actinolagy : پرتو شناس ،معرفت بخواص شيميايى نور

actinology : دانشى که دران از خواص نور گفتگو مى کند

actinometer : تابش سنج

actinometry : پرتو سنجى

actinomorphic : بشکل شعاعى ،داراى تقارن شعاعى

actinomycosis : مرض قارچى ارواره

actinouranium : ايزوتوپ اورانيوم بوزن اتمى235

actinozoa : (ج.ش ).خانواده ء مرجانها،جانورمرجانى

action : کنش , عمل , فعل , عملکرد , اقدام

action and reaction : فعل و انفعال

action at low : بازرگانى : اقدام قانونى

action cuttent : روانشناسى : پتانسيل عمل

action for avoidance : بازرگانى : اقدام براى لغو

action front (rear, right, left) : حاضر به تير،به عقب

action in personam : قانون ـ فقه : دعوى بر عليه شخص

action in rem : قانون ـ فقه : دعوى بر عليه عين مال

action letter (lg) : علوم نظامى : فرم بازرسى ويژه در رده هاى بالا

action noun : اسم مصدر

action on the blade : ورزش : تماس با شمشير حريف

action oriented management report : کامپيوتر : گزارشى که شرايط غيرعادى را با توجه ويژه اى که نياز دارد به مديريت هشدار مى دهد

action parameters : بازرگانى : پارامترهاى عملياتى

action period : دوره کنش

action principle : ورزش : اصل کنش

action research : روانشناسى : پژوهش عمل نگر

action statement : کامپيوتر : دستورالعمل اقدام

action station relaxed : علوم دريايى : - second degree of readiness

action system : روانشناسى : نظام عمل

action tendency : روانشناسى : گرايش به عمل

actionary : دارنده ء سهام شرکت سهامى ،سهامدار

actionless : بيکار،بيحرکت ،بى اقدام

actions : عمليات , افعال

activated cathode : شيمى : کاتد فعال شده

activated complex : شيمى : کمپلکس فعال شده

activated diffusion : شيمى : پخش فعال شده

activated methylene group : شيمى : گروه متيلن فعال شده

activated sludge : زيست شناسى : لجن فعال شده

activation : فعال سازي

activation barrier : شيمى : سد فعال سازى

activation detector : علوم نظامى : دستگاه تعيين غلظت نوترون

activation of a cathode : الکترونيک : تحريک کاتد

activation pattern : روانشناسى : طرح برانگيختگى

active : کنشي , پر تحرک , فعال , عامل

active a ccount : حساب متحرک يا جارى

active absorption : عمران : جذب فعال

active acoustic torpedo : علوم نظامى : اژدر صوتى عامل

active agent : اثرکننده

active air defense : علوم نظامى : پدافند عامل هوايى

active algolagnia : روانشناسى : ازارگرى جنسى

active analysis : روانشناسى : تحليل فعال

active area : کامپيوتر : ناحيه فعال

active avoidance : روانشناسى : اجتناب فعال

active capacity : عمران : گنجايش مفيد

active carbon : شيمى : کربن فعال

active center : شيمى : مرکز فعال

active centers : ورزش : مراکز فعال

active component : الکترونيک : مولفه موثر

active conductor : الکترونيک : سيم برق دار

active current : الکترونيک : شدت موثر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری