لغات مشابه
acronarcotic : (طب )سوزاننده و خواب اور،محرق و منوم

acronical : (نج ).ظاهر شونده در غروب ،افولى ،شامگاهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: