لغات مشابه
actual neurosis : روانشناسى : روان رنجورى واقعى

actual obligated space : علوم نظامى : محل يا جا در بارگيرى دريايى

actual parameter : پارامتر واقعى

actual placement : علوم نظامى : قرار دادن بار در محل تخليه و بارگيرى

actual price : بازرگانى : قيمت واقعى

actual resistivity : عمران : مقاومت حقيقى

actual saving : بازرگانى : پس انداز واقعى

actual self : روانشناسى : خود واقعى

actual state of affairs : اوضاع فصلى ،اوضاع کنونى ،وضع فعلى

actual total loss : بازرگانى : کل زيان وارده

actual velocity : عمران : سرعت واقعى

actual velocity of ground water : عمران : سرعت واقعى اب زيرزمينى

actual water income : عمران : اب ورودى موثر

actuality : امرمسلم

actuality or actualness : واقعيت ،فعليت ،امرمسلم

actualize : واقعي کردن

actually : عملا , بالفعل , واقعا , فعلا , در حقيقت

actuarial : احصائى ،امارى

actuary : آمارگر , آمارگير

actuated mine : علوم نظامى : مين مسلح شده

actuating horns : علوم هوايى : اهرمهايى که کابلهاى کنترل به انهامتصل شده و توسط انها سطوح فرامين را حرکت ميدهند

actuation : بکار اندازي

actuator : بکار اندازنده

actuator piston : علوم هوايى : قسمت متحرک يک عمل کننده يا محرک هيدروليکى يا نيوماتيکى

actuble : بازى کردن ،دراوردنى ،قابل به معرض نمايش گذاردن

acuate : تند و تيزکردن

aculeate : نيشدار،خاردار

aculeolate : خاردار،تيغ دار

aculeus : خار،تيغ ،نيش

acumen : تيز هوشى ،تيز فهمى ،فراست

acuminate : نوک دار

acumination : عمل تيزکردن

acuminous : تيزهوش ،ذکى

acummulator battery : شيمى : باترى بارشدنى

acupunctuate : سوزن فروکردن

acupuncture : طب سوزني , سوزن درماني

acute : حاد , سلسله اعصاب مو

acute alcoholic intoxication : روانشناسى : مسموميت حاد الکلى

acute angle : زاويه حاده , زاويه تند

acute brain disorder : روانشناسى : اختلال مغزى حاد

acute brain syndrome : روانشناسى : نشانگان مغزى حاد

acute confusional state : روانشناسى : حالت گم گشتگى حاد

acute dose : علوم نظامى : دز دريافتى حاد و غير قابل علاج

acute hallucinosis : روانشناسى : توهم زدگى حاد

acute paranoid state : روانشناسى : حالت پارانويايى حاد

acute preparation : روانشناسى : حيوان کشى از روى ترحم

acute stress reaction : روانشناسى : واکنش حاد فشار روانى

acute angled : علوم مهندسى : زاويه حاده

acutely : بحدت

acuteness : ذکاوت

acutifoliate : داراى برگهاى نوک تيز

acyclic : ناچرخهي

acyclic compound : شيمى : ترکيب ناحلقه اى

acyclic graph : کامپيوتر : نگاره سازى ناچرخه يى

acyclic machine : الکترونيک : ماشين تک قطب

acyl oxygen fission : شيمى : گسسته شدن پيوند اسيل - اکسيژن

acylating agent : شيمى : عامل اسيل دار کننده

acylium ion : شيمى : يون اسيليوم

acyloin condensation : شيمى : تراکم اسيلى

acyrology : انشاء و گفتار غلط

ad : جنجالي , چرنده , چاروادار , بلد , ضال , بي معرفت , چيت , غادر , چنار

ad (average deviation) : روانشناسى : انحراف متوسط

ad court : ورزش : زمين سرويس سمت چپ تنيس

ad hoc : فاقد عموميت

ad hoc arbitration : قانون ـ فقه : داورى موردى

ad lib feeding : روانشناسى : تغذيه ازاد

ad velorem : بازرگانى : ارزشى

adactylous : بى پنجه ،بى انگشت

adage : مثل ،امثال و حکم

adagio : (مو.رقص )اهسته و ملايم ،اجراى اهنگ باهستگى ،(در بالت )رقص دو نفرى که زن روى پنجه ءپا ميرقصد و بکمک مرد اهسته بهوا ميپرد

Adam : آدم ابولبشر , آدم

adamancy : سر سختى ،سختى

adamant : يکدنده

adamantean : الماس وش ،سخت ،داراى تلئلو،الماس

adamantine : محکم ،سخت و درخشان( مانند الماس)

adamantine drilling : عمران : حفارى با مته ساچمه اى

adamic : ادمى ،متعلق به ادم

adamic earth : گل رس ،خاک رس

adamite : اولاد ادم ،ادم برهنه

adams apple : بر امدگى گلو،جوزک ،سيب حضرت ادم

adams gambit : ورزش : گامبى ادامز در بازى وينى

adams needle : نخل

adaphic organism : زيست شناسى : زيستمند خاکى

adaphorous : بى سودوزيان ،جزئى ،بى تاثير،غيراساسى

adapt : تطبيق دادن

adaptability : وفق پذيري

adaptable : وفق پذير , سازواري پزير

adaptableness : قابليت توافق ،قوه سازگارى ( با مقتضيات) ،سازش ،مناسبت

adaptation : سازواري , اقتباس , وفاق , تطبيق

adaptation level : روانشناسى : سطح انطباق

adaptation syndrome : روانشناسى : نشانگان انطباق

adaptation time : روانشناسى : زمان انطباق

adapted : اقتباسي

adapter : وفق دهنده , سازوارگر

adapter arbor : علوم مهندسى : ميله تطبيق دهنده

adapter bearing : علوم مهندسى : ياطاقان تطبيق دهنده

adapter boards : کامپيوتر : برد تطبيق دهنده

adapter booster : علوم نظامى : چاشنى خوران ،غلاف تطبيق دهنده

adapter flange : علوم مهندسى : فلانژ تطبيق دهنده

adapter sleeve : علوم مهندسى : پوسته تطبيق دهنده

adapter toolholder : علوم مهندسى : ابزارگير تطبيق دهنده

adaption : سازواري

adaptive : وفقي , تطبيقي

adaptive functioning : روانشناسى : کارکرد انطباقى

adaptive radiation : زيست شناسى : پرتوش سازگار

adaptive system : کامپيوتر : سيستم سازگار

adaptiveness : قوه توافق

adaptometer : سازواري سنج

adaptometry : سازواري سنجي

adaptor : سازوارگر , وفق دهنده

adaptor piece : علوم دريايى : حلقه اتصال

adaxial : محورى ،متمايل بطرف محور

adays : در روز

adb : کامپيوتر : Apple Desktop Bus

adbivalent : دوظرفيتي

add : افزودن , علاوه کردن , اضافه نمودن , اضافه کردن

add fuel to fire : آتش دامن زدن

add fuel to the fire : دامن زدن

add in : کامپيوتر : افزودنى

add in program : کامپيوتر : برنامه افزودنى

add up : جمع کردن , جمع زدن , جمع بندي کردن

addable : اضافه شدني

addax : (ج.ش ).يکنوع بز کوهى که رنگ روشن دارد و در افريقا و سيبرى ديده ميشود

added : افزوده

added to that : اضافه بران

added value : بازرگانى : ارزش افزوده

addend : مضاف ،عدد مضاعف ،عددافزوده شده

adder : مار جعفري , افزيشگر

adder subtractor : افزايشگر و کاهشگر

adder subtracter : کامپيوتر : افزايشگر - کاهشگر

adders mouth : تعلب امريکايى

adders tongue : کرف زبان مارى ،سرخس زبان مارى ،لسان الحيه

addersser or or : خطاب کننده ،نامه نويس ،عريضه نويس

addibility : قابليت افزايش

addible : جمع زدنى ،افزودنى

addict : مبتلا کردن , خو گرفتگي , معتاد کردن , معتاد

addicted : افيوني , معتاد

addictedness : اموختگى ،اعتياد،تمايل

addiction : ابتلاء , ابتلا , اعتياد , آموختگي

addictive : معتاد کننده

adding machine : ماشين افزيشگر

adding up : جمع بندي

additament : افزايش ،الحاق

addition : علاوه , جمع

addition compound : شيمى : ترکيب افزايشى

addition polymer : شيمى : بسيار افزايشى

addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى

addition record : کامپيوتر : رکورد اضافى

addition table : جدول افزيشي

addition theorem : روانشناسى : قضيه جمع پذيرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1