لغات مشابه
adenine : (ش ).نوعى بازپورين بفرمولC5H5N5

adenitis : ورم غده ،التهاب غده

adenography : شرح غد د

adenoid : ( :)adj.(طب )شبيه غده ،منسوب به بافت غده اى و لنفاوى ،غده مانند،( :)n.(طب )عظم لوزه ء حلقى ،گرفتگى بينى

adenoidal : (طب )شبيه غده ،منسوب به بافت غده اى و لنفاوى ،غده مانند

adenoids : غده اى ،دشبل مانند

adenology : غده شناسى

adenoma : (طب )ورم غده اى ،ورم خوش خيم بافت غده اى

adenomatous : غده اى

adenosine : نوکلئوزيدى بفرمولC10H13N5O4

adenotomy : غده برى

adept : مرد زبردست

adeptly : زبر دستي

adeptness : زبر دستى ،مهارت ،استادى

adequate : وافي , مکفي

adequate reasons : قانون ـ فقه : دلائل موجه

adequate stimulus : روانشناسى : محرک بسنده

adequately : بقدر کافى ،باندازه کافى ،چنانکه تکافو نمايد،بطور مناسب

adequateness : وفادار ماندن , هواخواه بودن , متفق بودن , جور بودن

ader wax : شيمى : موميا

adh (anti diuretic hormone) : روانشناسى : هورمون کاهنده ادرار

adhere : چسباندن , جور بودن , چسبيدن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , متفق بودن

adherence : تبعيت , ملازمت

adherence to party : هواخواهى ياتبعيت ازحزبى ،پيوستگى به حزبى

adherent : (گ.ش ).بهم چسبيده ،تابع ،پيرو،هواخواه ،طرفدار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: