لغات مشابه
adenitis : ورم غده ،التهاب غده

adenography : شرح غد د

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: