لغات مشابه
adjustable condenser : الکترونيک : خازن متغير

adjustable conduit attachment fixture : الکترونيک : اويز متحرک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: