لغات مشابه
adjustable plane : معمارى : رنده درجه دار

adjustable proportional module (apm) : عمران : نيمه مدول نسبى با سقف تنظيم شونده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: