لغات مشابه
adjustment inventory : روانشناسى : پرسشنامه سازگارى

adjustment mechanism : روانشناسى : مکانيسم سازگارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: