لغات مشابه
adjustment of fire : علوم نظامى : تنظيم تير

adjustment of rools : علوم مهندسى : تنظيم غلطک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی