لغات مشابه
adjutant : آجودان

adjutant crane : درناى هندى ،لک لک هندى ،لک لک لاشخور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: