لغات مشابه
adjutant general corps casual : علوم نظامى : منتصب به اجودانى

adjutant stork : (ج.ش ).لک لک بزرگ هندى و افريقايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: