لغات مشابه
adjutantship : اجودانى ،معينى ،معاونت ،يارى ،مساعدت

adjutor : يار،ياور،معين ،دستگير،مد دکار،کمک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: