لغات مشابه
adjutor : يار،ياور،معين ،دستگير،مد دکار،کمک

adjuvant : ياري کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: