لغات مشابه
administrative shippings : علوم نظامى : ارسال اماد به طريق ادارى

administrative storage : علوم نظامى : انبار کردن به طريق ادارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: