لغات مشابه
administratively : بطور ادارى

administrator : فرمدار , ادارهکننده , مدير تصفيه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: