لغات مشابه
administrator : فرمدار , ادارهکننده , مدير تصفيه

administrator of an endowed property : قانون ـ فقه : متولى مال موقوفه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: