لغات مشابه
admissible : روا , پذيرفتني , قابل تصديق , مجاز

admissible case : قانون ـ فقه : دعوى مسموع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: