لغات مشابه
admission : اعتراف , بارداد , دخول , پذيرش , اجازه ورود , اجازه دخول

admission fee : وروديه , حقالورود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: