لغات مشابه
admission fee : وروديه , حقالورود

admission is free to all : ورودبراى همه ياهمگان ازاداست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: