لغات مشابه
admission requirements : روانشناسى : شرايط پذيرش

admissive : تصديق اميز،داخل کننده ،اجازه دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: