لغات مشابه
admonitive : نصيحت آميز

admonitor : ناصح ،اخطارکننده ،مبصر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: