لغات مشابه
admonitor : ناصح ،اخطارکننده ،مبصر

admonitory : عبرتانگيز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: