لغات مشابه
adopted : پذيرفته ،گرفته ،اختيار شده

adopted items of material : علوم نظامى : اقلام مورد قبول از نظر عملياتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: