لغات مشابه
adopted sister : خواهر خوانده

adopted son : پسرخوانده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: