لغات مشابه
adopter : گيرنده ،اتخاذ کننده ،قبول کننده ،اختيار کننده ،لوله اتصالى

adoption : تبني , اتخاذ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: