لغات مشابه
adreno : )=adern(کلمه ء پيشوندى است به معنى(مربوط به غده فوق کليه)

adrenocortical : وابسته به قشر غده ء فوق کليه

adriatic sea : درياى ادريانيک

adrift : غوطه ورروي آب مج

adroit : زبر دست

adroitly : بزرنگى ،بزيرکى ،بمهارت

adroitness : زرنگى ،زيرکى ،مهارت

adry : خشک ،تشنه

adscititious : مشتق از عامل خارجى ،داراى منبع خارجى

adscript : يادداشت اضافى

adside from : بعلاوه ،صرفنظر از اينکه ،گذشته از اين

adsorb : (ش ).جذب سطحى کردن

adsorbate : ماده ء جذب شده

adsorption : جذب سطحي

aduacent sound : الکترونيک : صداى مجاور

aducity : ضعف پيري

aductive : استشهادي

adulate : مدح گفتن

adulation : پرستش ،ستايش ،چاپلوسى

adulator : ستايشگر

adulatory : تملق اميز،چاپلوسانه

adult : بالغ , بزرگ سال , بزرگ , بزرگسال

adult age : سن بلوغ

adult education : آموزش بزرگسالان

adult school : مدرسه بزرگسالان , مدرسه اکابر

adulterant : استحاله دهنده

adulterate : جازن

adulterated : جازده ،قلابى ،قلب

adulteration : استحاله

adulterator : جازن ،ادم دغل

adulterer : فاجر , مرد زناکار , زاني

adulteress : فاجره , زن زناکار , زانيه

adulterine : زنازاده ،حرامزاده ،قاچاقى ،تقلبى

adulterous : زناکارانه

adulterously : زناکارانه ،از راه زنا

adultery : زني محصنه , ازدواج غيرشرعي , زنا

adulthood : روانشناسى : بزرگسالى

adultness : بلوغ

adultomorphism : روانشناسى : بزرگسال پندارى

adults : اکابر

adumbral : سايه افکن

adumbrant : نشان دهنده طرح مختصراز چيزى

adumbrate : مبهم کردن ،سايه افکندن بر،طرح(چيزى را )نشان دادن

adumbration : سايه افکنى ،نشان دادن ،خلاصه

adumbrative : اشاره کننده ،اندک نمايش دهنده

aduncate : بدرون کج شدن( چون قلاب)

aduncous : بدرون کج شده

adust : سوخته ،خشکيده ،با حرارت

advalorem : از روى قيمت ،به نسبت قيمت

advalorem duty : بازرگانى : حقوق گمرکى براساس ارزش کالا حقوق گمرکى از روى قيمت

advance : پيش افتادن , پيشرفت کردن , جلو افتادن , جلو آمدن , جلو رفتن , ترقي دادن , جلو بردن , ترقي کردن , راقي , پيش رفتن , پيشروي , پيشروي کردن

advance 1 (mil,mc) : علوم دريايى : پيشروى

advance course : علوم نظامى : دوره عالى

advance cracking : عمران : ترکهاى عميق

advance fare : پيش کريه

advance freight : بازرگانى : پيش پرداخت کرايه حمل

advance individual training : علوم نظامى : اموزش تکميلى انفرادى

advance money : سلم

advance of defensive line : علوم نظامى : در جلو خطوط پدافندى

advance officer : علوم نظامى : افسر جلودار ستون

advance organizer : روانشناسى : پيش سازمان دهنده

advance payment : پيش پرداخت , مساعده

advance purchase : سلف خري

advance resistance wire : الکترونيک : سيم ادونس

advance sign : علوم مهندسى : علامت اوانس

advance to contact : علوم نظامى : پيشروى براى اخذ تماس

advance variation : ورزش : وارياسيون پيشروى پياده در دفاع فرانسوى

advance wage : پيش مزد

advance guard : پيش قراول ،پيش لشکر،پاسدار،پيشرو،طلايه

advanced : پيشرفته , سلم

advanced basic : کامپيوتر : بيسيک پيشرفته

advanced capitalism : بازرگانى : سرمايه دارى پيشرفته

advanced course : علوم دريايى : دوره عالى

advanced fleet anchorage : علوم نظامى : لنگرگاه مقدم ناوگان

advanced ignition : علوم مهندسى : اوانس احتراق

advanced progressive matrices test : روانشناسى : ازمون ماتريسهاى مدرج پيشرفته

advanced rigging : علوم دريايى : ملوانى پيشرفته

advanced timing : علوم هوايى : ادوانس

advancee nations : ملل پيشرفته ،ملل راقبه

advancement : پيشروي , ترفيع , پيشرفتگي , پيشرفت

advancement degree of reaction : شيمى : درجه پيشرفت واکنش

advancement in rating : علوم نظامى : ارتقاء درجه

advancing : راقي

advancing units : علوم نظامى : يکانهاى پيشروى کننده

advantage : مفيد بودن , حسن , سودمند بودن , فيده , منفعت , مزيت , مزيت دادن

advantage by illness : روانشناسى : بهره بيمارى

advantage ground : موقعيت خوب

advantageaus : سودمند،نافع ،مفيد،باصرفه ،مقرون بصرفه

advantageous : نافع , باصرفه

advantageously : با داشتن صرفه يا سود،سودمندانه ،بطور مفيد

advantageousness : سودمندى ،نافعيت

advantages : منافع

advantages accruning from : مزاياى حاصله ،ازادى مطبوعات

advent : ظهور

adventism : اعتقاد بدوباره امدن مسيح

adventitious : نابجا , عارضي , غير موروثي

adventitious deafness : روانشناسى : ناشنوايى اسيب زاد

adventitious property : دارايى که بطورغير مستقيم به ارث برسد

adventitiouse : اتفاقى ،عارضى

adventitiously : بطور اتفاقى ،بطورعارضى

adventive : نابومي

adventure : خوان , ماجريي , ماجرا

adventurer : ماجراجو , ماجرا جو , حادثه جو

adventuresome : ماجراجويانه ،با بى پروايى ،جسورانه

adventuress : زن جسور

adventurism : حادثه جويى ،(از روى بى تجربگى )اقدام به کارى کردن

adventurous : پرماجرا , پر سرگذشت , مخاطره آميز , ماجراجويانه , مخاطره طلب , ماجراجو

adventurously : دليرانه ،جسورانه ،باجرات مخاطره طلبى ،بطور مخاطره اميز

adventurousness : ماجراجويي

adverb : عبارت قيدي , معين فعل

adverb modifying a verb : معين فعل

adverb of manner : قيد وصفى

adverb of place : اسم مکان

adverb of time : اسم زمان

adverbial : ظرفي

adverbial modifier : فرع قيدى

adverbially : بطور قيد يا ظرف

adverbum : )=verbatim(کلمه بکلمه

adverence : عطف نظر،توجه ،بازگشت

adversary : هم آورد , هم نبرد

adversative : نقضآميز

adverse : ناموافق

adverse weather : علوم نظامى : هواى نامساعد

adverse yaw : علوم هوايى : شرايط پروازى که در ان دماغه هواپيما در خلاف جهت مطلوب منحرف ميشود

adversely : بطور مخالف

adverseness : خصومت ،ضديت ،مغايرت

adversity : نکبت , ضرا , شقاوت , ادبار

advert : عطف کردن ،توجه کردن ،مخفف تجارتى کلمه ءadvertisement

advertence : عطف ،توجه ،عمد

advertency : توجه ،عمدى

advertent : متوجه ،دقيق

adverting : عطف

adverting to letter : عطف بنامه

advertise : آگهي کردن , اعلان کردن

advertisement : اگهي , تبليغ , اعلان , آگهي

advertiser : آگهي گر

advertising agency : بازرگانى : اژانس تبليغاتى

advertising blitz : بازرگانى : تبليغات شديد

advertising campaign : بازرگانى : فعاليت تبليغاتى

advertising claim : بازرگانى : شعار تبليغ

advertising spot : بازرگانى : فيلم تبليغاتى

advertize : اگهى دادن ،اعلان کردن

advice : اطلاع , پند , اندرز , صوابديد , نصيحت

advice of fate : بازرگانى : اعلام وضعيت

advisability : اقتضا،مصلحت

advisable : مصلحتآميز , صواب , مقتضي , مصلحتي , مصلحت آميز , مقرون بصلاح , قابل توصيه

advise : نصيحت کردن , پند گفتن , پند دادن , توصيه کردن , آگاه کردن , تجويز , اعلاميه , اندرز دادن

advised : مصلحت اميز،خردمندانه

advisedly : از روى عقل و مشورت

advisement : مشورت ،تامل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری
تنظیم سیستم جهت مالتی مدیا انواع سیستم های عامل و تفاوت های آنها
توانا ساختن تایید اعتبار
توسعه سرویس شبكه جهت آپلود تصویر
توضیح در مورد نرم افزار Ulead Video Studio
تولرانس نقایص و اشتباهات در معماری نانو كامپیوترها
تیم uw برای ساخت نسل دیگری از كامپیوتر كوانتومی
جامعه دیجیتالی
جایگاه وایمکس (Wimax)
تحقیق در مورد جدول ها (ACCESS)
جرم و کامپیوتر
جزوه آموزشی مبانی مهندسی اینترنت
جستجو در وب پنهان (پژهش درس شیوه ارایه مطالب فنی)
تحقیق در مورد جستجو پیشرفته در اینترنت
پاورپوینت باغ موزه دفاع مقدس
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار
بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی
ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
بررسی آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری