لغات مشابه
adrenocortical : وابسته به قشر غده ء فوق کليه

adriatic sea : درياى ادريانيک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: