معنی adynamia

adynamia
روانشناسى : بى حالى
کلمات مشابه

adynamic : بى بنبه ،ضعيف

adz : تيشه ء نجارى ،تيشه زدن ،با تيشه صاف کردن

ae : (د.گ ).يک

aedile : شهربان ياشهردار( در رم باستان)

aegean : اژه

aegean sea : درياى اژه ،بحراژه

aegis : سپر،پرتو،ظل

aegisthus : فرزند Thyestes قاتل Atreus و عاشق کليتمنسترا)Clytemnestra(

aeneas : (افسانه ء يونانى )فرزند افروديت و انکسيس )Anchises( که تروا )Tory( را ترک کرد

aeolian : منسوب به ائولوس )Aeolus( خداى بادها

aeolian harp : (مو ).الت موسيقى بادى شبيه بجعبه

aeolian soil : عمران : خاکى که از مواد متشکله باد تشکيل يافته است

aeoliplie : گوگردان

aeolotropy : شيمى : ناهمسانگردى

aeon : قرن بي انتها

aeonian : جاودانى

aerated bread : نانيکه مصنوعابوسيله گازدرامده باشد،نان گازدار

aeration : هوا خوردگي

aeration drainage : عمران : زهکشى تهويه اى

aeration irrigation : عمران : ابيارى براى تهويه خاک

aeration zone : عمران : منطقه هواگير

aerator : هوا دهنده ،دستگاه بخور

aerial : هويي

aerial cartwheel : ورزش : مارپيچ همراه با پرش و چرخش

aerial circuit : الکترونيک : انتن هوايى

aerial field artillery : علوم نظامى : توپخانه محمول هوايى

aerial fire support : علوم نظامى : پشتيبانى اتش هوايى

aerial line : علوم مهندسى : خط هوايى

aerial mast : الکترونيک : دکل انتن

aerial mine : علوم نظامى : مين انتن دار

aerial navigation : ناوبرى هوايى ،هوا نوردى

aerial observation : علوم نظامى : ديدبانى هوايى

aerial perspective : روانشناسى : نماى هوايى

aerial photogrammetry : عمران : فتوگرامترى هوائى

aerial photography : معمارى : عکاسى هوائى

aerial radar : علوم دريايى : رادار هوايى

aerial reconnaissance : علوم نظامى : شناسايى هوايى

aerial ropeway : علوم مهندسى : خط هوايى ترن برقى

aerial switch : الکترونيک : کليد انتن

aerial switching : الکترونيک : کليدزنى انتن

aerial target aquisition : علوم نظامى : هدف يابى هوايى

aerial map : عمران : عکس هوائى

aerialist : بندباز

aerie : آشيانه مرتفع

aeriferous : هوابر

aerification : تهويه

aeriform : هوا مانند،پوچ

aerify : تبديل به هوا کردن ،به بخار يا گاز تبدبل کردن

aerily : بطور هوايى ،هواسان

aero : مربوط به پرواز يا هواپيما

aeroballistics : فن پرتاب گلوله يا موشک در فضا

aerobatics : پرواز خوبي

aerobe : ميکروب هوازى

aerobee : علوم نظامى : نوعى راکت تجسسى دريايى

aerobic bacteria : معمارى : باکترى هوازى

aerobic organisms : عمران : موجودات هوازى

aerobic power : ورزش : توان هوازى

aerobiosis : هوازيستي , هوازي

aeroboat : کشتى طيار

aerocommander : علوم نظامى : نوعى هواپيما

aerodynamic balance : علوم هوايى : تعادل ايروديناميکى

aerodynamic blockage thrust reverser : علوم هوايى : وسيله اى براى معکوس کردن نيروى جلوبر

aerodynamic braking : علوم هوايى : استفاده از ترمزهاى هوايى يا چتر

aerodynamic center (ac) : علوم هوايى : مرکز ايروديناميکى

aerodynamic coefficient : علوم هوايى : ضريب ايروديناميکى

aerodynamic factors : علوم هوايى : عوامل ايروديناميکى

aerodynamic heating : علوم هوايى : افزايش دما ناشى از جريان سريع هوا روى سطوح ايروديناميکى به ويژه در سرعتهاى زياد

aerodynamic mean chord (amc) : علوم هوايى : وتر متوسط ايروديناميکى

aerodynamic shape : علوم هوايى : شکل يک جسم در رابطه با جريان هوا در اطراف ان

aerodynamicist : متخصص در علم حرکت گاز و هوا

aerofoil : علوم هوايى : مقطع ايروديناميکى

aerofoil type offtake regulator : عمران : دهانه ابگير خودکار با جريان معکوس به فرم ائروديناميک

aerogram : هوا نامه

aerogramme : هوا نامه

aerogun : علوم نظامى : توپ محمول با هواپيما

aerolite : شهاب ثاقب

aerolite or lith : سنگ اسمانى ،شخانه

aerological : وابسته بهواشناسى

aerologist : هواشناس

aerology : جوشناسي

aeromancy : شگون بينى باهوا،تفال بوسيله هوا،پيش بينى تغييرات هوا

aeromechanic : مربوط به مکانيک هواپيمايى

aeromechanics : فن مکانيک هواپيمايى

aeromedical evacuation : علوم نظامى : تخليه پزشکى هوايى

aeromedicine : (طب )قسمتى از طب که درباره ء بيماريها و اختلالات ناشى از پرواز گفتگو ميکند

aerometry : هواسنجى ،سنجش غلظت هوا

aeronautic : مربوط به دانش هوانوردى

aeronautical information overprint : علوم نظامى : اطلاعات حاشيه اى نقشه ناوبرى هوايى

aeronautical mile : علوم نظامى : ميل هوايى

aeronautics : دانش هواپيمائي

aeronautism : هوانوردى ،سفردرهوا

aeroneurosis : (طب )اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحريک و هيجان(مانند التهاب و دل درد واسهال و غيره)

aerophagia : روانشناسى : هوا بلعى

aerophyte : زيست شناسى : گياه هوازى

aeroscope : اسبابى که غباروذرات هواراجمع ميکنند،هوابين

aeroscopy : هوابيني

aerosol spray : شيمى : افشانه گردپاش

aerosol spray gun : شيمى : افشانه تفنگى گردپاش

aerospace : آرواسپيس

aerospace vehicle : علوم هوايى : هر رسانگر کنترلى که قادر به پرواز در هوا و فضا باشد

معنی adynamia به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی