لغات مشابه
aerated bread : نانيکه مصنوعابوسيله گازدرامده باشد،نان گازدار

aeration : هوا خوردگي

aeration drainage : عمران : زهکشى تهويه اى

aeration irrigation : عمران : ابيارى براى تهويه خاک

aeration zone : عمران : منطقه هواگير

aerator : هوا دهنده ،دستگاه بخور

aerial : هويي

aerial cartwheel : ورزش : مارپيچ همراه با پرش و چرخش

aerial circuit : الکترونيک : انتن هوايى

aerial field artillery : علوم نظامى : توپخانه محمول هوايى

aerial fire support : علوم نظامى : پشتيبانى اتش هوايى

aerial line : علوم مهندسى : خط هوايى

aerial mast : الکترونيک : دکل انتن

aerial mine : علوم نظامى : مين انتن دار

aerial navigation : ناوبرى هوايى ،هوا نوردى

aerial observation : علوم نظامى : ديدبانى هوايى

aerial perspective : روانشناسى : نماى هوايى

aerial photogrammetry : عمران : فتوگرامترى هوائى

aerial photography : معمارى : عکاسى هوائى

aerial radar : علوم دريايى : رادار هوايى

aerial reconnaissance : علوم نظامى : شناسايى هوايى

aerial ropeway : علوم مهندسى : خط هوايى ترن برقى

aerial switch : الکترونيک : کليد انتن

aerial switching : الکترونيک : کليدزنى انتن

aerial target aquisition : علوم نظامى : هدف يابى هوايى

aerial map : عمران : عکس هوائى

aerialist : بندباز

aerie : آشيانه مرتفع

aeriferous : هوابر

aerification : تهويه

aeriform : هوا مانند،پوچ

aerify : تبديل به هوا کردن ،به بخار يا گاز تبدبل کردن

aerily : بطور هوايى ،هواسان

aero : مربوط به پرواز يا هواپيما

aeroballistics : فن پرتاب گلوله يا موشک در فضا

aerobatics : پرواز خوبي

aerobe : ميکروب هوازى

aerobee : علوم نظامى : نوعى راکت تجسسى دريايى

aerobic bacteria : معمارى : باکترى هوازى

aerobic organisms : عمران : موجودات هوازى

aerobic power : ورزش : توان هوازى

aerobiosis : هوازيستي , هوازي

aeroboat : کشتى طيار

aerocommander : علوم نظامى : نوعى هواپيما

aerodynamic balance : علوم هوايى : تعادل ايروديناميکى

aerodynamic blockage thrust reverser : علوم هوايى : وسيله اى براى معکوس کردن نيروى جلوبر

aerodynamic braking : علوم هوايى : استفاده از ترمزهاى هوايى يا چتر

aerodynamic center (ac) : علوم هوايى : مرکز ايروديناميکى

aerodynamic coefficient : علوم هوايى : ضريب ايروديناميکى

aerodynamic factors : علوم هوايى : عوامل ايروديناميکى

aerodynamic heating : علوم هوايى : افزايش دما ناشى از جريان سريع هوا روى سطوح ايروديناميکى به ويژه در سرعتهاى زياد

aerodynamic mean chord (amc) : علوم هوايى : وتر متوسط ايروديناميکى

aerodynamic shape : علوم هوايى : شکل يک جسم در رابطه با جريان هوا در اطراف ان

aerodynamicist : متخصص در علم حرکت گاز و هوا

aerofoil : علوم هوايى : مقطع ايروديناميکى

aerofoil type offtake regulator : عمران : دهانه ابگير خودکار با جريان معکوس به فرم ائروديناميک

aerogram : هوا نامه

aerogramme : هوا نامه

aerogun : علوم نظامى : توپ محمول با هواپيما

aerolite : شهاب ثاقب

aerolite or lith : سنگ اسمانى ،شخانه

aerological : وابسته بهواشناسى

aerologist : هواشناس

aerology : جوشناسي

aeromancy : شگون بينى باهوا،تفال بوسيله هوا،پيش بينى تغييرات هوا

aeromechanic : مربوط به مکانيک هواپيمايى

aeromechanics : فن مکانيک هواپيمايى

aeromedical evacuation : علوم نظامى : تخليه پزشکى هوايى

aeromedicine : (طب )قسمتى از طب که درباره ء بيماريها و اختلالات ناشى از پرواز گفتگو ميکند

aerometry : هواسنجى ،سنجش غلظت هوا

aeronautic : مربوط به دانش هوانوردى

aeronautical information overprint : علوم نظامى : اطلاعات حاشيه اى نقشه ناوبرى هوايى

aeronautical mile : علوم نظامى : ميل هوايى

aeronautics : دانش هواپيمائي

aeronautism : هوانوردى ،سفردرهوا

aeroneurosis : (طب )اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحريک و هيجان(مانند التهاب و دل درد واسهال و غيره)

aerophagia : روانشناسى : هوا بلعى

aerophyte : زيست شناسى : گياه هوازى

aeroscope : اسبابى که غباروذرات هواراجمع ميکنند،هوابين

aeroscopy : هوابيني

aerosol spray : شيمى : افشانه گردپاش

aerosol spray gun : شيمى : افشانه تفنگى گردپاش

aerospace : آرواسپيس

aerospace vehicle : علوم هوايى : هر رسانگر کنترلى که قادر به پرواز در هوا و فضا باشد

aerospce : علوم هوايى : هوافضا

aerosphere : اتمسفر , کره هوا

aerostation : کشتى رانى هوايى

aerotherapeutics : معالجه بوسيله هوا

aeruginous : زنگارگون ،زنگارى ،زنگ گرفته

aery : )=aerie(هوايى

aesculapian : طبى ،وابسته به دارگونه طب ،پزشک ،طبيب

aesthesia : قوه احساس ،هوش ،هوشيارى

aesthesiogenic : روانشناسى : احساس زا

aesthesiometer : روانشناسى : بساوايى سنج

aesthete : جمال پرست

aesthetic : ظريف طبع

aesthetician : روانشناسى : زيبايى شناس

aestheticism : زيبيي پرستي

aesthetics : زيبائي شناسي , زيبيي گريي

aesthsis : حس ،احساس ،هوش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی imitability , معنی imitable , معنی imitate , معنی imitated , معنی imitation , معنی imitation diamond , معنی imitation lace , معنی imitations , معنی imitative , معنی imitative arts , معنی imitative of , معنی imitative words , معنی imitatively , معنی imitativeness , معنی imitator , معنی immaculacy , معنی immaculate , معنی immaculately , معنی immaculateness , معنی immane , معنی immanence , معنی immanency , معنی immanent , معنی immanent justice , معنی immanentism , معنی immanity , معنی immaterialism , معنی immaterialist , معنی immateriality , معنی immaterialize , معنی immaterially , معنی immature , معنی immature soil , معنی immaturely , معنی immaturity , معنی immeasurability , معنی immeasurable , معنی immeasurableness , معنی immeasurably , معنی immeasureable land , معنی immediacy , معنی immediate , معنی immediate access , معنی immediate access storage , معنی immediate address , معنی immediate experience , معنی immediate flanks , معنی immediate inheritance , معنی immediate knowledge , معنی immediate memory , معنی immediate message , معنی immediate mode commands , معنی immediately , معنی immediateness , معنی immedicable , معنی immelodious , معنی immemorial , معنی immemorially , معنی immense , معنی immensely , معنی immenseness , معنی immensity , معنی immensurable , معنی immerge , معنی immergece , معنی immergence , معنی immerse , معنی immersed density , معنی immersed in debt , معنی immersed in thinking , معنی immersion , معنی immersion vibrator , معنی immersionism , معنی immesh , معنی immethodical , معنی immethodically , معنی immigrant , معنی immigrate , معنی immigration , معنی immigratory , معنی imminence , معنی imminency , معنی imminent , معنی imminently , معنی immingle , معنی imminution , معنی immiscible solvent , معنی immiscibly , معنی immission ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز