معنی aerial fire support

aerial fire support
علوم نظامى : پشتيبانى اتش هوايى
کلمات مشابه

aerial line : علوم مهندسى : خط هوايى

aerial mast : الکترونيک : دکل انتن

aerial mine : علوم نظامى : مين انتن دار

aerial navigation : ناوبرى هوايى ،هوا نوردى

aerial observation : علوم نظامى : ديدبانى هوايى

aerial perspective : روانشناسى : نماى هوايى

aerial photogrammetry : عمران : فتوگرامترى هوائى

aerial photography : معمارى : عکاسى هوائى

aerial radar : علوم دريايى : رادار هوايى

aerial reconnaissance : علوم نظامى : شناسايى هوايى

aerial ropeway : علوم مهندسى : خط هوايى ترن برقى

aerial switch : الکترونيک : کليد انتن

aerial switching : الکترونيک : کليدزنى انتن

aerial target aquisition : علوم نظامى : هدف يابى هوايى

aerial map : عمران : عکس هوائى

aerialist : بندباز

aerie : آشيانه مرتفع

aeriferous : هوابر

aerification : تهويه

aeriform : هوا مانند،پوچ

aerify : تبديل به هوا کردن ،به بخار يا گاز تبدبل کردن

aerily : بطور هوايى ،هواسان

aero : مربوط به پرواز يا هواپيما

aeroballistics : فن پرتاب گلوله يا موشک در فضا

aerobatics : پرواز خوبي

aerobe : ميکروب هوازى

aerobee : علوم نظامى : نوعى راکت تجسسى دريايى

aerobic bacteria : معمارى : باکترى هوازى

aerobic organisms : عمران : موجودات هوازى

aerobic power : ورزش : توان هوازى

aerobiosis : هوازيستي , هوازي

aeroboat : کشتى طيار

aerocommander : علوم نظامى : نوعى هواپيما

aerodynamic balance : علوم هوايى : تعادل ايروديناميکى

aerodynamic blockage thrust reverser : علوم هوايى : وسيله اى براى معکوس کردن نيروى جلوبر

aerodynamic braking : علوم هوايى : استفاده از ترمزهاى هوايى يا چتر

aerodynamic center (ac) : علوم هوايى : مرکز ايروديناميکى

aerodynamic coefficient : علوم هوايى : ضريب ايروديناميکى

aerodynamic factors : علوم هوايى : عوامل ايروديناميکى

aerodynamic heating : علوم هوايى : افزايش دما ناشى از جريان سريع هوا روى سطوح ايروديناميکى به ويژه در سرعتهاى زياد

aerodynamic mean chord (amc) : علوم هوايى : وتر متوسط ايروديناميکى

aerodynamic shape : علوم هوايى : شکل يک جسم در رابطه با جريان هوا در اطراف ان

aerodynamicist : متخصص در علم حرکت گاز و هوا

aerofoil : علوم هوايى : مقطع ايروديناميکى

aerofoil type offtake regulator : عمران : دهانه ابگير خودکار با جريان معکوس به فرم ائروديناميک

aerogram : هوا نامه

aerogramme : هوا نامه

aerogun : علوم نظامى : توپ محمول با هواپيما

aerolite : شهاب ثاقب

aerolite or lith : سنگ اسمانى ،شخانه

aerological : وابسته بهواشناسى

aerologist : هواشناس

aerology : جوشناسي

aeromancy : شگون بينى باهوا،تفال بوسيله هوا،پيش بينى تغييرات هوا

aeromechanic : مربوط به مکانيک هواپيمايى

aeromechanics : فن مکانيک هواپيمايى

aeromedical evacuation : علوم نظامى : تخليه پزشکى هوايى

aeromedicine : (طب )قسمتى از طب که درباره ء بيماريها و اختلالات ناشى از پرواز گفتگو ميکند

aerometry : هواسنجى ،سنجش غلظت هوا

aeronautic : مربوط به دانش هوانوردى

aeronautical information overprint : علوم نظامى : اطلاعات حاشيه اى نقشه ناوبرى هوايى

aeronautical mile : علوم نظامى : ميل هوايى

aeronautics : دانش هواپيمائي

aeronautism : هوانوردى ،سفردرهوا

aeroneurosis : (طب )اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحريک و هيجان(مانند التهاب و دل درد واسهال و غيره)

aerophagia : روانشناسى : هوا بلعى

aerophyte : زيست شناسى : گياه هوازى

aeroscope : اسبابى که غباروذرات هواراجمع ميکنند،هوابين

aeroscopy : هوابيني

aerosol spray : شيمى : افشانه گردپاش

aerosol spray gun : شيمى : افشانه تفنگى گردپاش

aerospace : آرواسپيس

aerospace vehicle : علوم هوايى : هر رسانگر کنترلى که قادر به پرواز در هوا و فضا باشد

aerospce : علوم هوايى : هوافضا

aerosphere : اتمسفر , کره هوا

aerostation : کشتى رانى هوايى

aerotherapeutics : معالجه بوسيله هوا

aeruginous : زنگارگون ،زنگارى ،زنگ گرفته

aery : )=aerie(هوايى

aesculapian : طبى ،وابسته به دارگونه طب ،پزشک ،طبيب

aesthesia : قوه احساس ،هوش ،هوشيارى

aesthesiogenic : روانشناسى : احساس زا

aesthesiometer : روانشناسى : بساوايى سنج

aesthete : جمال پرست

aesthetic : ظريف طبع

aesthetician : روانشناسى : زيبايى شناس

aestheticism : زيبيي پرستي

aesthetics : زيبائي شناسي , زيبيي گريي

aesthsis : حس ،احساس ،هوش

aestival : ناخوشي تابستاني

aestivate : تابستان را گذراندن ،(ج.ش ).رخوت تابستانى داشتن ،تابستان را بحال رخوت گذراندن

aestivation : نهاد،(ج.ش ).تابستان گذرانى ،رخوت تابستانى

aetiology : علم تشخيص علل امراض ،علت شناسى ،انگيزه شناسى ،تعليل

aetna material : الکترونيک : ماده اتنا

Afagh : آفاق

afar : از دور،دورا دور،(غالبا قبل از ان from و بعد ازان off ميايد)

Afarin : آفرين

Afat : عفت

afcet : کامپيوتر : Cybernetique Economiqe et Technique Association Francaise Pour laسازمان حرفه اى فرانسوى که هدف ان گرد هم اوردن دانشمندان فرانسوى در زمينه هاى مختلف کامپيوترى است

afebrile : بى تب

معنی aerial fire support به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی