لغات مشابه
affecter : وانمود کننده ،ظاهر ساز

affecting : موثر،محرک احساسات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: