لغات مشابه
affirmant : تصديق کننده ،اظهار کننده

affirmation : يجاب

affirmative : تصديقآميز , مبت , عبارت مثبت , اظهار مثبت

affirmative answer : جواب مثبت

affirmatively : بطور مثبت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: