صفحه اصلی

affirmation
يجاب
کلمات مشابه

affirmative : تصديقآميز , مبت , عبارت مثبت , اظهار مثبت

affirmative answer : جواب مثبت

affirmatively : بطور مثبت

affirmatory : تصديق اميز،اظهارمثبت ،کلمه اثبات ،عبارت اثبات

affix : پيوستن ،ضميمه کردن ،اضافه نمودن ،چسبانيدن

معنی affirmation به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مطالعه طرح با موضوع باغ سازی در ژاپن
دانلود منظر سازی با موضوع باغ سازی رنسانس و قرون وسطی
دانلود بررسی ارتباط بین رهبری اخلاقی و فساد اداری با در نظر گرفتن مولفه میانجی عدالت سازمانی
دانلود شناسایی گونه های استرپتومایسس (Streptomyces) شمال کشور و اثر آنها درکنترل نماتود مرکبات (Tylenchulus semipenetrans)
دانلود دانلود برنامه راهبردی و طرح جامع شهریار
دانلود دانلود برنامه راهبردی و طرح جامع شهر سمنان
دانلود پاورپوینت فصل اول مدیریت تحول الوانی و دانایی فر
دانلود پاورپوینت فصل دوم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر
دانلود کارگاه مقاله نویسی