لغات مشابه
afford : از عهده برآمدن , استطاعت داشتن

afforest : جنگلکاري کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: