لغات مشابه
afforest : جنگلکاري کردن

afforestment : جنگل سازى ،تبديل بجنگل ياشکارگاه

affose : ريختن ،پاشيدن

affranchisement : تخليص ،تحرير

affranchize : ازاد کردن ،معاف کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: