لغات مشابه
affose : ريختن ،پاشيدن

affranchisement : تخليص ،تحرير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: