لغات مشابه
affreight : کرايه کردن

affrication : ادغام ،سرقت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: