لغات مشابه
affuse : ريختن ،پاشيدن(با)upon

affusion : عمل پاشيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: