لغات مشابه
affusion : عمل پاشيدن

affution : ريزش ،ريختن ،پاشيدن( اب برتن بيمارياتعميدگيرنده)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: