لغات مشابه
aforetime : پيشتر،قبلى

afortiori : با دليل قويتر،با منطق محکمتر،موکدا،محققا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: