لغات مشابه
afortiori : با دليل قويتر،با منطق محکمتر،موکدا،محققا

afoul : مصادم ،گرفتار،دچار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: