لغات مشابه
afterburner : علوم هوايى : پس سوز

afterburning : علوم نظامى : عمليات بعد از احتراق سوخت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: