لغات مشابه
afterburning : علوم نظامى : عمليات بعد از احتراق سوخت

aftercare : (طب )توجه و مواظبت در مرحله ء نقاهت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: