لغات مشابه
aftmost : عقب ترين( کشتى)

ag nus dei : صورت بره اى که پرچم فچليپايى دردست داردوکنايه ازعيسى است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: