لغات مشابه
age earnings profile : بازرگانى : برنامه درامد در دوران زندگى

age equivalent scale : روانشناسى : مقياس معادل سنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: